داخلی     نمايه     انديشه
روح عرفانی روح الله
  کتاب «روح عرفانی روح الله» شامل 313 دستورالعمل عرفانی از حضرت امام خمینی (ره) از سوی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی منتشر شد.
گزارشگر :
Share/Save/Bookmark
دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۶
کد مطلب : 55307
روح عرفانی روح الله
به گزارش آینده روشن، کتاب «روح عرفانی روح الله» شامل ۳۱۳ دستورالعمل عرفانی از حضرت امام خمینی (ره) توسط محمد رضا رمزی اوحدی تنظیم و گردآوری شد.

بنابر این گزارش این کتاب شامل سه فصل می باشد که فصل اول آن «مواعظ و دستورالعمل هاى عرفانى و معنوی» است که  313 موعظه عرفانی را در بر می گیرد و فصل دوم «مناجات و نيايش» است و فصل سوم این کتاب به« حمد وستايش الهى» اختصاص یافته است که شامل: «دربيان حب باريتعالى »«در بيان مدح رسول خدا صلى الله عليه و آله و عظمت كار آن حضرت »«در حمد و ستايش حق تعالى»«در مدح الهى»«در حمد حق تعالى و سپاس ايزد متعال» و «در تمجيد و تهليل و مدح الهى و انبياءمرسل» می باشد.

در ادامه برخی از مواعظ این کتاب را از نظر می گذرانیم:
ريشه گمراهى انسان
ما هرچه داريم و هرچه بر ما مى گذرد از اين حب نفس است و از اين انانيت است . اعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك يك چنين تعبيرى است ، از همه دشمن ها بدتر است ، از همه بتها بزرگتر است ، مادر بتها است . مادر بتها بت نفس شماست . از همه بتها بيشتر انسان به اين (نفس ) عبادت مى كند، توجهش به اين بيشتر است و تا اين بت را نشكند نمى تواند الهى بشود، نمى شود هم بت باشد و هم خدا، اين نمى شود هم انانيت باشد و هم الهيت باشد، تا از اين بيت ، از اين بتخانه از اين رها نشويم و پشت نكنيم به اين بت و رو نكنيم به خداى تبارك و تعالى و از اين خانه خارج نشويم ، يك موجودى هستيم به حسب واقع بت پرست ولو به حسب ظاهر خداپرست باشيم . ما خدا را به لفظ مى گوييم و آنكه در دل ما است خود ما است ، خدا را هم براى خودمان مى خواهيم ، اگر خدا هم بخواهيم براى خودمان ، لفظا مى ايستيم و نماز مى خوانيم : اياك نعبد و اياك نستعين مى گوييم ولى واقعا عبادت ، عبادت نفس است وقتى كه توجه به خود باشد، همه جهات خودم باشد، همه چيز را براى خودم بخواهم ، همه اين گرفتارى هايى كه براى بشر است از اين نقطه شروع مى شود همه اين گرفتاريها از انانيت انسان است ، تمام جنگ هاى عالم از اين انانيت انسان پيدا مى شود.

چگونگى مبارزه با شيطان
فرزندم ! از خودخواهى و خودبينى به درآى ، كه اين ارث شيطان است كه به واسطه خودبينى و خودخواهى از امر خداى تعالى به خضوع براى ولى و صفى او جل و علا سرباز زد و بدان كه تمام گرفتارى هاى بنى آدم ازاين ارث شيطانى است كه اصل اصول فتنه است ، و شايد آيه شريفه و قاتلوهم حتى لاتكون فتنه و يكون الدين لله (۲۸۸) در بعض مراحل آن ، اشاره به جهاد اكبر و مقاتله با ريشه فتنه كه شيطان بزرگ و جنود آن كه در تمام اعماق قلوب انسان ها شاخه و ريشه دارد، باشد و هر كسى براى رفع فتنه از درون و برون بايد مجاهده نمايد و اين جهاد است كه اگر به پيروزى رسيد، همه چيز و همه كس اصلاح مى شود. پسرم ! سعى كن كه به اين پيروزى دست يابى ، يا دست به بعضى مراحل آن . همت كن و از هواهاى نفسانيه كه حد و حصر ندارد، بكاه و از خداى متعال جل و علا استمداد كن ، كه بى مدد او كس به جايى نرسد.

شایان ذکر است که کتاب «روح عرفانی روح الله» در 264 صفحه در قطع وزیری از سوی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی منتشر شده است.

انتهای پیام/ن/43